28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ค้ำชู ประธานชมรมผู้สูงอายุ นายชูชีพ ฉ่ำพงษ์ เลขานุการนายกฯ นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกฯ นายอมร เจนสาริกิจ สมาชิกสภาฯ และนางชญาภา เฉลิมชาติ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน โรงเรียนในเขตตำบลหนองพยอม และ ตัวแทนผู้สูงอายุตำบลหนองพยอม ประชุมหารือการเตรียมการจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองพยอม

28 มิถุนายน 2565
# ด้วยความห่วงใย ใส่ใจประชาชนตำบลหนองพยอม
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม พร้อม นายชูชีพ ฉ่ำพงษ์ เลขานุการนายกฯ นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกฯ นายอมร เจนสาริกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองพยอม นางชญาภา เฉลิมชาติ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองพยอม ร่วมมอบงบประมาณสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองพยอม ให้กับ นายมนตรี แสงอนันตการ ประธานชมรมหนองพยอมรวมใจ และ นายปรีดา จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแดง ดังนี้
1.โครงการส่งเสริมการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชตำบลหนองพยอม ประจำปี 2565
2.โครงการวัยเรียน วัยใส ใส่ใจเพศศึกษา
29057588950359654965119417506984011595570601n
2909103055035965446511946178750526499077442n
29089811350359657131785869024234636784433742n
2909103055035965446511946178750526499077442n-1

27 มิถุนายน 2565
บริการด้วยหัวใจ ใส่ใจ ห่วงใยประชาชน
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม พร้อม นายชูชีพ ฉ่ำพงษ์ เลขานุการนายกฯ นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกฯ นายอมร เจนสาริกิจ นายวินัย ชมชาติ สมาชิกสภาฯ และนางชญาภา เฉลิมชาติ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการปลัดเทศบาลฯ ลงพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนตะพานหิน ที่ประสบปัญหาเกิดน้ำท่วมขัง เส้นทางสัญจรการเข้าออกหมู่บ้านขัดข้อง จึงได้ดำเนินการ หาทางระบายน้ำออก เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนโดยเร่งด่วน

28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม พร้อมด้วย นางชนิดา เขียวขำ ปลัดอำเภอตะพานหิน นายชูชีพ ฉ่ำพงษ์ เลขานุการนายกฯ นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกฯ นายอมร เจนสาริกิจ นายสมชาย ผลารัตน์เจริญ สมาชิกสภาฯ และนางชญาภา เฉลิมชาติ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่งานนิติการ และ นางคมคาย มานพ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ลงพื้นที่ หมู่ที่ 8 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาบริเวณคลองหนองกระทุ่ม

วันที่ 24 มิถุนายน 2565
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม พร้อม นายอมร เจนสาริกิจ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดพิจิตรและยุติธรรมพบประชาชน ณ แฮปปี้พลาซ่า คอนเวนชั่นฮอล์ ชั้น 3 อ.เมือง จ.พิจิตร โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมเปิดงาน นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวต้อนรับ ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง “หนี้สินครัวเรือนกับการมีวินัยทางการเงิน” “บทบาทภารกิจของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม” การมอบเงินเยียวยาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา บริการไกล่เกลี่ยหนี้สินภาคประชาชนก่อนฟ้องและหลังฟ้องชั้นบังคับคดี จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการเงิน

28 มิถุนายน 2565
ภารกิจเร่งด่วน บริการด้วยหัวใจ ใส่ใจ ห่วงใยประชาชน นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม พร้อม นายชูชีพ ฉ่ำพงษ์ เลขานุการนายกฯ นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกฯ นายสมชาย ผลารัตน์เจริญ สมาชิกสภาฯ และนางชญาภา เฉลิมชาติ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ นายเฉลิมศักดิ์ คุ้มขัง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3ลงพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนตะพานหิน หมู่ที่ 3 ที่ประสบปัญหาเกิดน้ำท่วมขัง เส้นทางสัญจรการเข้าออกหมู่บ้านขัดข้อง จึงได้ดำเนินการ นำเครื่องจักร ขุดเปิดทางระบายน้ำออก และวางท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนโดยเร่งด่วน

23 มิถุนายน 2565
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม พร้อม นายชูชีพ ฉ่ำพงษ์ เลขานุการนายกฯ นายอมร เจนสาริกิจ นายมนตรี แสงอนันตการ สมาชิกสภาฯ นางชญาภา เฉลิมชาติ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นางสาวทิฆัมพร แสงภูภาส หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และกองสวัสดิการสังคม นำผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ "เวทีสัญจรบวรร่วมพัฒนาตะพานหิน ปีที่ 3 ครั้งที่ 6 และชมรมผู้สูงอายุอำเภอตะพานหินปีที่ 9 ครั้งที่ 20 ณ วัดพนมยอ ต.วังสำโรง
เวทีสัญจร สร้างกิจกรรมขับเคลื่อน กาย จิต สังคม ปัญญา หลากหลายเพื่อกระตุ้นและรวมใจเป็นหนึ่ง สร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน มีกิจกรรมมากมาย อาทิ
-แข่งขันกีฬา
-แข่งขันสวดมนต์
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้
สร้างระบบดี เพื่อสังคมดีในอนาคต.

ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติ่มครั้งที่ 1

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม