เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
เทศบาลตำบลหนองพยอม นำโดย นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำลหนองพยอม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ร่วมจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ณ วัดหนองพยอม ภายในงานมีการประกวดกระทงสวยงาม กระทงความคิดสร้างสรรค์ และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และรำวง 3ส. ตำบลหนองพยอม

เทศบาลตำบลหนองพยอม ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดเทศบาลตำบลหนองพยอม

เทศบาลตำบลหนองพยอม
📣📣ขอเชิญชวนร่วมสืบสาน….
🪷งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 🪷
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565
ณ วัดหนองพยอม ตำบลหนองพยอม
อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ภายในงานพบกับ…
••การประกวดกระทงประเภทสวยงาม 🪷
และประเภทความคิดสร้างสรรค์
••การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 🎤🎼
••รำวงย้อนยุค นำทีมโดยทีมรำวง 3ส.ตำบลหนองพยอม💃🏻

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.65 เทศบาลตำบลหนองพยอม นำโดย นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม นายชูชีพ ฉ่ำพงษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายอมร เจนสาริกิจ สมาชิกสภาฯ และนางชญาภา เฉลิมชาติ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองพยอม ได้ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน ทั้งเพื่อให้พื้นที่โดยรอบ บริเวณเทศบาลตำบลหนองพยอม เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

วันที่ 26 ตุลาคม 2565
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม มอบหมาย นายชูชีพ ฉ่ำพงษ์ เลขานุการนายกฯ นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกฯ นายอมร เจนสาริกิจ นายมนตรี แสงอนันตการ สมาชิกสภาฯ นางชญาภา เฉลิมชาติ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ทำกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ สระหลวงหมู่ที่ 7 ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรืื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 2565
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม มอบหมาย นายชูชีพ ฉ่ำพงษ์ เลขานุการนายกฯ นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกฯ นายอมร เจนสาริกิจ นายมนตรี แสงอนันตการ สมาชิกสภาฯ นางชญาภา เฉลิมชาติ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง บริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

วันที่ 31 ตุลาคม 2565
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม มอบหมาย นายชูชีพ ฉ่ำพงษ์ เลขานุการนายกฯ นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกฯ
นายวัชรพงศ์ บุญหนุน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับรางวัลกองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่น ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๔๕ น.
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม มอบหมาย
นายชูชีพ ฉ่ำพงษ์ เลขานุการนายกฯ นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกฯ นายอมร เจนสาริกิจ นายมนตรี แสงอนันตการ สมาชิกสภาฯ พร้อมข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระปิยะมหาราช) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนายอำเภอตะพานหินเป็นประธานในพิธี พร้อม ส่วนราชการ อปท. ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ณ ศาลามหาดไทย ๑๐๐ ปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม