วันนี้ (20 ธันวาคม 2565) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบล
หนองพยอม ได้จัดกิจกรรมวันดินโลก นำโดย นายธนันต์ สารอุตม์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ผู้นำหมู่บ้าน พนักงานเทศบาลฯ ลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองพยอม และประชาชนในเขตตำบลหนองพยอม เข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก โดยจัดให้มีกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก ในพื้นที่คลองหนองกลางดง หมู่ที่ 8
ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เพื่อบำรุงดินและต้นไม้ให้สมบูรณ์งอกงาม และเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางธรรมชาติอย่างเหมาะสม เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนบริเวณแหล่งน้ำในเขตตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565

วันนี้​ (11 ม.ค.65)​ เวลา​ 09.00 น.​ นายธนันต์​ สารอุตม์​ นายกเทศมนตรี
ตำบลหนองพยอม​ พร้อมด้วย​ นายปัญญา​ วงษ์ศิลา​ ที่ปรึกษา​นายกเทศมนตรี​ และจ่าเอก​ วรอัศว์ ฉัตรวัฒนชัย หัวหน้า​สำ​นัก​ปลัด​เทศบาล
​เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตะพานหิน​ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและแนวทางการดำเนินการ​ กรณีเทศบาลตำบลหนองพยอม ขอใช้พื้นที่ของโรงเรียนตะพานหินเพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนเรื่องทางสัญจรเข้าออกชุมชนกลุ่มป่ามะม่วง​ หลังโรงเรียนตะพานหิน​ มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์​ อนุญาตตามร้องขอเพื่อประโยชน์สาธารณะของชุมชน โดยประสานแบบแปลนกับทางโรงเรืยนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา​ เทศบาลตำบลหนองพยอมขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนตะพานหินทุกท่าน​แทนพี่น้องประชาชน เป็นอย่างสูง

วันนี้ 17 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น - 11.30 น. เจ้าหน้าที่ทีม One Home พิจิตร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ศูนย์คุ้มครองของคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร เดินทางเข้าพบ นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม เพื่อ

วันนี้​ (10 ม.ค.65)​ เวลา​ 14.00 น.​ ท่านนายก​ ธนันต์​ สารอุตม์​ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม​ พร้อมด้วย​ นายชูชีพ​ ฉ่ำพงษ์​ เลขานุการนายก​เทศมนตรี​ นายปัญญา​ วงษ์ศิลา​ ที่ปรึกษา​นายกเทศมนตรี​ และจ่าเอก​ วรอัศว์ ฉัตรวัฒนชัย หัวหน้า​สำ​นัก​ปลัด​เทศบาล​ เข้าประสานงานกับ นายภิญโญ ขาวพราย ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน​ ติดตามขอ​ทราบความคืบหน้าในการขออนุญาตใช้พื้นที่ของโรงเรียนตะพานหินเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องทางสัญจรเข้าออกชุมชนของพี่น้องประชาชน​ กลุ่มป่ามะม่วง​ ชุมชนหลังโรงเรียนตะพานหิน

ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง ยกเลิกการจัดงานประเพณีกำฟ้าไทยพวน ครั้งที่ 42 ประจำปี 2565

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลหนองพยอม

วันนี้​ (12 ม.ค.65)​ เวลา​ 09.00​ -​ 16.30 นาย​ธนันต์​ สารอุตม์
​ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม​ พร้อมด้วย​ จ่าเอก​ วรอัศว์ ฉัตรวัฒนชัย หัวหน้า​สำ​นัก​ปลัด​เทศบาล​ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดพิจิตร​ ณ​ ห้องประชุม​หลวงพ่อ​เพชร​ ศาลา​กลาง​จังหวัด​พิจิตร​ ชั้น​ 4

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล