วิสัยทัศน์

ท้องถิ่นก้าวไกล ใส่ใจชาวประประชา ส่งเสริมภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาท้องถิ่น พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

1. บริหารทรัพยากรน้ำและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

2. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เส้นทางคมนาคมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร สินค้าข้าว

3. ส่งเสริมด้านอาชีพด้านสาธารณสุข และความเข้มแข็งของ บุคคล ครอบครัว และชุมชน

4. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรควบคู่กับการส่งเสริมกระบวนการีส่วนร่วมของประชาชน

5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. เพื่อให้มีแหล่งน้ำที่เพียงพอ และประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี

2. เพื่อให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน และผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพได้ข้าวพันธุ์ดี

3. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายเข็งแรงสมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ดีกินดีครอบครัวอบอุ่น สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

4. การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

5. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม

จำนวนผู้เข้าชม

1701927
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
607
2712
14579
1578188
37993
55387
1701927

Your IP: 172.70.147.92
2024-04-18 08:20