มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(แท่ง)

 

ประเภทบริหารทั่วไป
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)

ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง)
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)
นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)
นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)
นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)
นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)

ประเภทวิชาการ
นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญการพิเศษ)
นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญการพิเศษ)
นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญการพิเศษ)
แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญการพิเศษ)
นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักโภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
วิศวกรโยธา
สถาปนิก
นักผังเมือง
วิศวกรเครื่องกล
วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรสุขาภิบาล
นักจัดการงานช่าง
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญการพิเศษ)
นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญการพิเศษ)
นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญการพิเศษ)

ประเภททั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการคลัง
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานการเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานวิทยาศสาตร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
พยาบาลเทคนิค
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
โภชนาการ
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
สัตวแพทย์
นายช่างโยธา
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างสำรวจ
นายช่างผังเมือง
นายช่างเครื่องกล
นายช่างไฟฟ้า
เจ้าพนักงานประปา
นายช่างศิลป์
นายช่างภาพ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เจ้าพนักงานป้องกัน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม

จำนวนผู้เข้าชม

1843686
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2763
1716
4479
1733303
41982
63484
1843686

Your IP: 162.158.170.207
2024-06-24 17:15