ที่ตั้งอาณาเขตของตำบลหนองพยอม

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหัวดง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ทิศใต้ ติดกับ ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

    สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ รับจ้างทั่วไป และค้าขาย

      นอกจากนี้ยังมีการทำอุตสาหกรรมในครัวเรือนทางด้านทอผ้า ลักษณะของชุมชนในท้องถิ่นเป็นคนลาวพวน - ทำการเกษตร (นา) 70% - รับจ้างทั่วไป 15% - ค้าขาย 5% - อื่นๆ 5%

หน่วยธุรกิจ/ร้านค้าในชุมชน - ร้านขายของร้านแก๊ส 12 แห่ง - ปั้มน้ำมัน 8 แห่ง - โรงสีชุมชน 3 แห่ง

โครงสร้างพื้นฐาน

1. การคมนาคม การจารจร - มีถนนลาดยาง 4 สาย - บ้านหนองแก - บ้านหนองโสน - บ้านหนองกระทุ่ม - บ้านป่าแดง - บ้านป่าแดง - บ้านหนองนกยาง - ถนนสายเพชรบูรณ์ - ตะพานหิน - มีถนนคอนกรีต 28 สาย - มีถนนลูกรัง 30 สาย

2. แหล่งน้ำ - ลำคลองเส้นหลัก 3 สาย คลองห้วยเกตุ คลองลำใดประดู่ คลองห้วยจ้อย - คลองส่งน้ำ 5 สาย - ประปาหมู่บ้าน 6 แห่ง

3. สภาพทางเศรษฐกิจ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ รับจ้างทั่วไป และค้าขาย นอกจากนี้ยังมีการทำอุตสาหกรรมในครัวเรือนทางด้านทอผ้า ลักษณะของชุมชนในท้องถิ่นเป็นคนลาวพวน - ทำการเกษตร (นา) 70% - รับจ้างทั่วไป 15% - ค้าขาย 5% - อื่นๆ 5% หน่วยธุรกิจ/ร้านค้าในชุมชน - ร้านขายของร้านแก๊ส 12 แห่ง - ปั้มน้ำมัน 8 แห่ง - โรงสีชุมชน 3 แห่ง

4. ด้านการศึกษา การศึกษา โรงเรียนประถนศึกษา ๔ แห่ง ขยายโอกาส 1 แห่ง

๑. โรงเรียนวัดป่าแดง(โรงเรียนขยายโอกาส) อยู่ในพื้นที่ ๖

๒. โรงเรียนวัดหนองแก อยู่ในพื้นที่ ๒

๓. โรงเรียนเขาพนมกาว – หนองนกยาง อยู่ในพื้นที่ ๙

 ๔. โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน อยู่ในพื้นที่ ๓

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ แห่ง

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดป่าแดง(โรงเรียนขยายโอกาส) อยู่ในพื้นที่ ๖

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองแก อยู่ในพื้นที่ ๒

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเขาพนมกาว – หนองนกยาง อยู่ในพื้นที่ ๙

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลตะพานหิน - หนองพยอม อยู่ในพื้นที่ ๓

การศาสนา วัด/สำนักสงฆ์ ๗ แห่ง

๑. วัดเขาพนมกาว อยู่ในพื้นที่ ๙

๒. วัดเทศสว่างเจริญ (ป่าแดงใต้) อยู่ในพื้นที่ ๖

๓. วัดศรีวนาราม (วัดหนองยาง) อยู่ในพื้นที่ ๕

๔. วัดหนองพงษ์ อยู่ในพื้นที่ ๑๐

๕. วัดหนองพยอม อยู่ในพื้นที่ ๓

๖. วัดห้วยเกตุเกษม (ป่าแดงเหนือ) อยู่ในพื้นที่ ๑

๗. วัดหนองแก อยู่ในพื้นที่ ๒

การสาธารณสุข โรงพยาบาล ๑ แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพยอม อยู่ในพื้นที่ ๖

สถานที่พักหรือโรงแรม โรงแรม 1 แห่ง โรงแรมจันทร์กระพริบ อยู่ในพื้นที่ 8

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1. มีที่พักสายตรวจอยู่ในชุมชน ตำรวจอยู่ 1 แห่ง (อยู่ประจำ)

2. มี อปพร. ให้บริการทุกเรื่องที่เดือดร้อน อีก 155 นาย

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม