ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองพยอม

ประวัติความเป็นมา เทศบาลตำบลหนองพยอม

          ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพยอมเป็นเทศบาลตำ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพยอมเป็นเทศบาลตำหนองพยอม เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ พื้นที่ตำบลหนองพยอม

     ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอตะพานหินเป็นระยะเวลาทางประมาณ ๔ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๖๗.๔๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔๐,๗๐๖ ไร่ และได้กำหนดเขตเทศบาลไว้ดังนี้

        ที่ตั้งอาณาเขตของตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหัวดง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ทิศใต้ ติดกับ ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

      ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขตและเขตปกครอง เขตการปกครอง แบ่งออก 11 หมู่บ้าน

ประกอบด้วย หมู่ ชื่อบ้าน ผู้นำหมู่บ้าน

1. บ้านป่าแดงเหนือ นางขนิษฐา ค้ำชู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1

2.บ้านหนองแก นายสังคม สีทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2

3. บ้านห้วยจ้อย นายเฉลิมศักดิ์  คุ้มขัง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3

4. บ้านไผ่เกาะ นายวิรุต ปั่นมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4

5. บ้านหนองนกยาง นางณัชชารีย์ ธีรโรจพรชัยกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5

6. บ้านป่าแดงใต้ นายมานิตย์ สุขไมตรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6

7.บ้านป่าแดง นายจำนงค์ เมืองแพน  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7

8. บ้านหนองกระทุ่ม         -              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8

9. บ้านเขาพนมกาว นางสาวอภิชญา บัวประทุม ผู้ใหญ่บ้านที่9

10. บ้านหนองพงษ์ นายนิวัฒน์ แสงสุวรรณ กำนันตำบลหนองพยอม

11. บ้านหนองโสน นายวันชัย วงษา ผู้ใหญ่บ้านที่11

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม