โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหนองพยอมในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2565 "การอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเด็กและเยาวชน"

17  กันยายน 2565 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติประจำปี 2565 “หนองพยอม คัพ” ณ สนามโรงเรียนวัดป่าแดง

วันที่ 6 กันยายน 2565
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม ได้อนุมัติโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย " บริการทำหมันสุนัขและแมว , วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2565 โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และได้มอบหมายให้ นายชูชีพ ฉ่ำพงษ์ เลขานุการฯ นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกฯ นายอมร เจนสาริกิจ สมาชิกสภาฯ นายมนตรี แสงอนันต์การ สมาชิกสภาฯ นางชญาภา เฉลิมชาติ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองพยอม เป็นผู้กล่าวแนะนำสถานที่ ต่อ นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงประชาชนที่มารับบริการ ในวันนี้

โครงการใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ ด้วยสายใยรักในครอบครัว วันที่ 16 กันยายน 2565 

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม มอบหมายนายชูชีพ ฉ่ำพงษ์ เลขานุการนายกฯ นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกฯ นางชญาภา เฉลิมชาติ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลและ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมประชุมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "หนองพยอม คัพ" ณ ห้องประชุมสภาร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนจากโรงเรียนวัดป่าแดง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองพยอม มอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สูงอายุ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "สุขภาพดีด้วยหลัก 3อ. อย่างไรเมื่อเข้าสู่สูงวัย" ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม มอบหมาย กองสวัสดิการสังคม เพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมการทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม เพื่อใช้ในครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและสามารถนำไปสร้างอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ ต่อไป 

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มแม่บ้านกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร "กิจกรรมผูกผ้าประดับและการจัดดอกไม้ประดิษฐ์" ณ วัดแก้วศิริธรรมมาราม (วัดหนองแก)

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม มอบหมาย กองสวัสดิการสังคม เพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมให้ความรู้ กฎหมายจราจร โดยมี ร.ต.อ.นาที นาคหรั่ง รองสารวัตรจราจรสภอ.ตะพานหิน มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายจารจร การขับขี่ปลอดภัย และกิจกรรมสันทนาการ รำวง 3 ส. ช่วยเอื้ออำนวยให้เกิดการออกกำลังกายและมีสุขภาพที่ดี

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม