ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.65 เทศบาลตำบลหนองพยอม นำโดย นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม นายชูชีพ ฉ่ำพงษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายอมร เจนสาริกิจ สมาชิกสภาฯ และนางชญาภา เฉลิมชาติ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองพยอม ได้ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน ทั้งเพื่อให้พื้นที่โดยรอบ บริเวณเทศบาลตำบลหนองพยอม เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม มอบหมาย
นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกฯ เป็นประธานเปิด “กิจกรรม kick off พิจิตรรวมพลังฝังถังขยะเปียก 100%” โดย มี นางชญาภา เฉลิมชาติ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหนองพยอม กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดถังขยะเปียกลดโลกร้อนระดับตำบล ให้กับ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม ณ เทศบาลตำบลหนองพยอม

ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรืื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
เทศบาลตำบลหนองพยอม นำโดย นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำลหนองพยอม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ร่วมจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ณ วัดหนองพยอม ภายในงานมีการประกวดกระทงสวยงาม กระทงความคิดสร้างสรรค์ และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และรำวง 3ส. ตำบลหนองพยอม

วันที่ 31 ตุลาคม 2565
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม มอบหมาย นายชูชีพ ฉ่ำพงษ์ เลขานุการนายกฯ นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกฯ
นายวัชรพงศ์ บุญหนุน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับรางวัลกองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่น ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

เทศบาลตำบลหนองพยอม ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดเทศบาลตำบลหนองพยอม

เทศบาลตำบลหนองพยอม
📣📣ขอเชิญชวนร่วมสืบสาน….
🪷งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 🪷
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565
ณ วัดหนองพยอม ตำบลหนองพยอม
อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ภายในงานพบกับ…
••การประกวดกระทงประเภทสวยงาม 🪷
และประเภทความคิดสร้างสรรค์
••การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 🎤🎼
••รำวงย้อนยุค นำทีมโดยทีมรำวง 3ส.ตำบลหนองพยอม💃🏻

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม