วันที่ 26 ตุลาคม 2565
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม มอบหมาย นายชูชีพ ฉ่ำพงษ์ เลขานุการนายกฯ นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกฯ นายอมร เจนสาริกิจ นายมนตรี แสงอนันตการ สมาชิกสภาฯ นางชญาภา เฉลิมชาติ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ทำกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ สระหลวงหมู่ที่ 7 ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

 เทศบาลตำบลหนองพยอม ได้จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2565 พร้อมทั้งจัดทำโครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

วันที่ 19 ตุลาคม 2565
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม มอบหมาย นายชูชีพ ฉ่ำพงษ์ เลขานุการนายกฯ นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกฯ นายอมร เจนสาริกิจ นายมนตรี แสงอนันตการ สมาชิกสภาฯ นางชญาภา เฉลิมชาติ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง บริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๔๕ น.
นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม มอบหมาย
นายชูชีพ ฉ่ำพงษ์ เลขานุการนายกฯ นายปัญญา วงษ์ศิลา ที่ปรึกษานายกฯ นายอมร เจนสาริกิจ นายมนตรี แสงอนันตการ สมาชิกสภาฯ พร้อมข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระปิยะมหาราช) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนายอำเภอตะพานหินเป็นประธานในพิธี พร้อม ส่วนราชการ อปท. ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ณ ศาลามหาดไทย ๑๐๐ ปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

แบบรายงานกำหนดเกณฑ์ใช้สิ้นเปลือง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลหนองพยอม ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2566

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม