ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง ประกาศเลื่อนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด เทศบาลตำบลหนองพยอม

ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ ของเทศบาลตำบลหนองพยอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมการสาธิตยุทธวิธีการใช้ไม้ง่ามระงับเหตุ เพื่อป้องกันเหตุควบคุมคนวิกลจริต ร่วมกับ สภ.อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

 

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองพยอม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) ตามโครงการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ตำบลหนองพยอม

เทศบาลตำบลหนองพยอม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.npy.go.th เทศบาลตำบลหนองพยอม ระหว่างวันที่ 2- 30 มิถุนายน 2566
การนี้ ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพยอม

เทศบาลตำบลหนองพยอม ภายใต้การบริหารงานของ นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกันปลูกต้นไม้สร้างป่า ในวันต้นไม้แห่งชาติ ในวันอังคารที่ 13 มิ.ย. พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. ณ สระสาธารณหมู่ที่ 1 ทางไป หมู่11 เนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยปกป้องและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน

ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 (กองการศึกษา)

เทศบาลตำบลหนองพยอม ภายใต้การบริหารงานของ นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกันปลูกต้นไม้สร้างป่า ในวันต้นไม้แห่งชาติ ในวันอังคารที่13 มิ.ย. พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. ณ สระสาธารณหมู่ที่ 1 ทางไป หมู่11 (เข้าซอยบ้านนายแหม่ม) เนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ฯ

เทศบาลตำบลหนองพยอม ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม