ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง รายชื่อพนักงานครูเทศบาลที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ประกาศเทสบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลสามัญผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

23 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลหนองพยอม ภายใต้การบริหารงานของ นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม อนุมัติโครงการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า และแก้ไขหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานป่าไม้จังหวัดพิจิตร , กอ.รมน.จว.พิจิตร , เทศบาลตำบลหนองปล้อง , ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ตำบลหนองพยอม , กรรมการป่าชุมชน รวมถึงประชาชนจิตอาสา หมู่ที่ 9 ตำบลหนองพยอม , หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปล้อง อ.วังทรายพูน อปพร.ตำบลหนองพยอม ร่วมโครงการฯ ในวันนี้อย่างพร้อมใจกัน เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมทำแนวกันไฟ ป่าชุมชนเขาพนมกาว หมู่ที่ 9 ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 8 – 11 มีนาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองพยอม ได้จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลหนองพยอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมฯ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 และได้เดินทางไปศึกษาดูงานยังจังหวัดนครราชสีมา ด้านการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในสังคมเศรษฐกิจชุมชนสำหรับ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีม ศึกษาดูงาน “เศรษฐกิจชุมชนของผู้สูงอายุ ” การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด การปลูกผักปลอดสารพิษ ณ หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต ณ ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี บ้านถ้ำเต่าพัฒนา ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2566 

ประกาศเทศบาลตำบลหนองพยอม เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเทศบาลตำบลหนองพยอม

เทศบาลตำบลหนองพยอม ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐ ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการกับเทศบาลตำบลหนองพยอม ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของเทศบาลตำบลหนองพยอม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุงพัฒนา คุณภาพการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองพยอมต่อไป โดยสามารถเข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ดังกล่าวที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/wt5rot หรือ สแกนที่ QR code ที่ปรากฏด้านล่างนี้ ขอบคุณค่ะ

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม