• Q: สามารถติดต่อ เทศบาลได้ทางไหนบ้างค่ะ

    A: โทรศัพท์ :056-845-061 , 056-845-132

  • Q: วิสัยทัศน์ ของ เทศบาล คืออะไรค่ะ

    A: ท้องถิ่นก้าวไกล ใส่ใจชาวประประชา ส่งเสริมภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาท้องถิ่น พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม