เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 9

pdf
m03
pdf
t275
xls
tessabanyatexcel67
pdf
tessabanyat67
jpg
405469717_6706355182806289_2352958165198304608_n
jpg
406611737_6706355212806286_1338620427983522585_n
jpg
407113003_6706351429473331_181327055473672335_n
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_1
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_2
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_3
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_4
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_5
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_6
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_7
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_9
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_8
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_11
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_10
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_12
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_13
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_15
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_14
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_16
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_17
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_18
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_19
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_20
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_21
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_22
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_23
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_24
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_25
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_26
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_27
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_28
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_29
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_30
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_31
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_32
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_33
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_34
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_35
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_36
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_37
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_38
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_39
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_41
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_40
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_42
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_43
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_44
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_45
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_46
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_47
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_48
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_49
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_50
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_51
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_52
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_53
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_54
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_55
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_56
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_57
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_58
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_59
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_60
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_61
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_62
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_64
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_63
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_66
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_65
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_67
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_68
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_69
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_70
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_71
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_72
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_73
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_74
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_75
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_76
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_77
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_78
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_79
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_80
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_81
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_82
jpg
LINE_ALBUM_วันพ่อแห่งชาติ 66_๒๓๑๒๐๖_83
jpg
ดวงใจ รอดถนอม 5 หมู่9_0
jpg
กองศีร เพชรศิลา 88 ม 7_0
jpg
นางคำแพง ดีงาม 109 ม 5_0
jpg
น ส ศิริวรรณ สิงเถื่อน 446_2 ม 5_0
jpg
นางทองบาง แจ้งจันทร์ 13 ม 1_0
jpg
นางทองอร ประสาทสิทธ์ 23 ม 1_0
jpg
นางบุญมา ทองดี 104 หมู่5_0
jpg
นางประคอง แสงเรือง 141 ม 7_0
jpg
นางสัมฦทธ์ วงษ์ศิลา 436_1 ม 9_0
jpg
นางสมคิด ยิ่สุนแก้ว 164 ม 6_0
jpg
นางสาวเอี่ยม เอื้อ 13_1 ม 1_0
jpg
นางอัมพร หงษาวดี 103 ม 1_0
jpg
นายจำปี วงษาบุญโน442 ม5_0
jpg
นายเชื่อ หมั่นจิตร 393 ม 6_0
jpg
นายถวิล บุตร 452หูม่ 9_0
jpg
นายบุญเลิด เขียวแก้ว 338 หู่ม5_0
jpg
นายประสิทธ์ ฟักสุวรรณ 358 หมู่9_0
jpg
นายประเสิรฐ สุเมนูไหว 446_1 ม 5_0
jpg
นายเพียง สีดาวงษ์ 181 ม 7_0
jpg
นายพิษณุเทพแจ่มแจ้งแจ่มแจ้ง 123 ม 7_0
jpg
นายวินัย แม่นดาว 18_1 ม 1_0
jpg
นายวันดี สุขไมตรี 163 ม 6_0
jpg
นายสุดพจน์ เสมานารถ 11 ม 1_0
jpg
นายเสถียร ฟักสุวรรณ 28 ม9_0
jpg
นายอำนวย ขุมทอง 496_1 ม 7_0
jpg
นายหวล ฟักสุวรรณ 484_1 หู่ม9_0
jpg
นาวสมสวย ทอง 118_1 ม 6_0
jpg
อภิสิทธ์ กรแก้ว 157 ม 6_0

ป้องกันทุจริต

แผนการดำเนินการ ปี 2561

pdf

แผนการดำเนินงาน 61

Size: 1.18 MB
Hits : 192
Date added: 2561-11-16

แผนการดำเนินงาน ปี2562

pdf

แผนดำเนินงาน 62

Size: 1.86 MB
Hits : 192
Date added: 2561-11-16

แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี

pdf

แผนยุทธศาสตร์ 58-62

Size: 1.85 MB
Hits : 233
Date added: 2561-11-16

งบแสดงสถานะการเงิน61

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

pdf

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

Size: 1.10 MB
Hits : 311
Date added: 2561-11-18

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆของเทศบาลตำบลหนองพยอม 2562

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ไตมาส2

pdf

m03

Size: 15.18 MB
Hits : 148
Date added: 2563-04-10

เทศบัญญัติ 2562

New category

New category

New category

มาตรฐานกำหนดตำแหนง แท่ง

pdf

t121

Size: 212.75 KB
Hits : 115
Date added: 2564-11-18
pdf

t122

Size: 255.23 KB
Hits : 122
Date added: 2564-11-18
pdf

t120

Size: 235.89 KB
Hits : 109
Date added: 2564-11-18
pdf

t119

Size: 265.03 KB
Hits : 129
Date added: 2564-11-18
pdf

t118

Size: 229.94 KB
Hits : 91
Date added: 2564-11-18

New category

New category

New category

jpg

405469717_6706355182806289_2352958165198304608_n

Size: 836.43 KB
Hits : 25
Date added: 2566-12-06
jpg

406611737_6706355212806286_1338620427983522585_n

Size: 836.88 KB
Hits : 23
Date added: 2566-12-06
jpg

407113003_6706351429473331_181327055473672335_n

Size: 796.82 KB
Hits : 23
Date added: 2566-12-06

New category

jpg
กองศีร เพชรศิลา 88 ม 7_0
jpg
ดวงใจ รอดถนอม 5 หมู่9_0
jpg
นางคำแพง ดีงาม 109 ม 5_0
jpg
น ส ศิริวรรณ สิงเถื่อน 446_2 ม 5_0
jpg
นางทองบาง แจ้งจันทร์ 13 ม 1_0
jpg
นางทองอร ประสาทสิทธ์ 23 ม 1_0
jpg
นางบุญมา ทองดี 104 หมู่5_0
jpg
นางประคอง แสงเรือง 141 ม 7_0
jpg
นางสมคิด ยิ่สุนแก้ว 164 ม 6_0
jpg
นางสัมฦทธ์ วงษ์ศิลา 436_1 ม 9_0
jpg
นางสาวเอี่ยม เอื้อ 13_1 ม 1_0
jpg
นางอัมพร หงษาวดี 103 ม 1_0
jpg
นายจำปี วงษาบุญโน442 ม5_0
jpg
นายเชื่อ หมั่นจิตร 393 ม 6_0
jpg
นายถวิล บุตร 452หูม่ 9_0
jpg
นายบุญเลิด เขียวแก้ว 338 หู่ม5_0
jpg
นายประสิทธ์ ฟักสุวรรณ 358 หมู่9_0
jpg
นายประเสิรฐ สุเมนูไหว 446_1 ม 5_0
jpg
นายพิษณุเทพแจ่มแจ้งแจ่มแจ้ง 123 ม 7_0
jpg
นายเพียง สีดาวงษ์ 181 ม 7_0
jpg
นายวินัย แม่นดาว 18_1 ม 1_0
jpg
นายวันดี สุขไมตรี 163 ม 6_0
jpg
นายสุดพจน์ เสมานารถ 11 ม 1_0
jpg
นายเสถียร ฟักสุวรรณ 28 ม9_0
jpg
นายหวล ฟักสุวรรณ 484_1 หู่ม9_0
jpg
นายอำนวย ขุมทอง 496_1 ม 7_0
jpg
นาวสมสวย ทอง 118_1 ม 6_0
jpg
อภิสิทธ์ กรแก้ว 157 ม 6_0
jpg
ดวงใจ รอดถนอม 5 หมู่9_0
jpg
กองศีร เพชรศิลา 88 ม 7_0
jpg
น ส ศิริวรรณ สิงเถื่อน 446_2 ม 5_0
jpg
นางคำแพง ดีงาม 109 ม 5_0
jpg
นางทองบาง แจ้งจันทร์ 13 ม 1_0
jpg
นางทองอร ประสาทสิทธ์ 23 ม 1_0
jpg
นางบุญมา ทองดี 104 หมู่5_0
jpg
นางประคอง แสงเรือง 141 ม 7_0
jpg
นางสมคิด ยิ่สุนแก้ว 164 ม 6_0
jpg
นางสาวเอี่ยม เอื้อ 13_1 ม 1_0
jpg
นางอัมพร หงษาวดี 103 ม 1_0
jpg
นายจำปี วงษาบุญโน442 ม5_0
jpg
นายเชื่อ หมั่นจิตร 393 ม 6_0
jpg
นายถวิล บุตร 452หูม่ 9_0
jpg
นายบุญเลิด เขียวแก้ว 338 หู่ม5_0
jpg
นายประสิทธ์ ฟักสุวรรณ 358 หมู่9_0
jpg
นายประเสิรฐ สุเมนูไหว 446_1 ม 5_0
jpg
นายพิษณุเทพแจ่มแจ้งแจ่มแจ้ง 123 ม 7_0
jpg
นายวันดี สุขไมตรี 163 ม 6_0
jpg
นายวินัย แม่นดาว 18_1 ม 1_0
jpg
นายสุดพจน์ เสมานารถ 11 ม 1_0
jpg
นายเสถียร ฟักสุวรรณ 28 ม9_0
jpg
นายหวล ฟักสุวรรณ 484_1 หู่ม9_0
jpg
นายอำนวย ขุมทอง 496_1 ม 7_0
jpg
นาวสมสวย ทอง 118_1 ม 6_0
jpg
อภิสิทธ์ กรแก้ว 157 ม 6_0

New category

New category

New category

New category

xlsx

itaO14

Size: 47.81 KB
Hits : 16
Date added: 2567-04-25

New category

New category

xlsx

itaO14

Size: 47.81 KB
Hits : 21
Date added: 2567-04-25

New category

New category

xls

itaO16

Size: 2.20 MB
Hits : 28
Date added: 2567-04-25

New category

xls

O17ita

Size: 141.31 KB
Hits : 27
Date added: 2567-04-25

New category

xls

O14ita67

Size: 53.76 KB
Hits : 66
Date added: 2567-04-26

New category

xls

itaO16new

Size: 2.20 MB
Hits : 6
Date added: 2567-04-26

New category

xls

O17itanew

Size: 121.34 KB
Hits : 28
Date added: 2567-04-26

New category

xls

O17itanew

Size: 121.34 KB
Hits : 19
Date added: 2567-04-26

New category

xls

O17itanew

Size: 121.34 KB
Hits : 9
Date added: 2567-04-26

New category

xls

O17itanew

Size: 121.34 KB
Hits : 46
Date added: 2567-04-26

New category

New category

New category

New category

xls

itaO16new

Size: 2.20 MB
Hits : 16
Date added: 2567-04-26

New category

xls

Pumpanya

Size: 52.74 KB
Hits : 17
Date added: 2567-06-06

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม

จำนวนผู้เข้าชม

1842441
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1518
1716
3234
1733303
40737
63484
1842441

Your IP: 108.162.226.227
2024-06-24 15:56