นายธนันต์ สารอุตม์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยให้มีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณคลองบ้านหนองกลางดง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยมี คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองพยอม ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีภายในงานมีการปลูกต้นไม้ ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่นิยมปลูกและให้ความร่มเย็น จำนวน กว่า 500 ต้น ซึ่ง -ความสำคัญในวันต้นไม้แห่งชาติมีดังนี้ เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกคน จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ อีกทางหนึ่งด้วย โดยคณะรัฐมนตรี กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทย ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ นำไปสู่การอนุรักษ์ และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้สืบต่อไป

DSC0159
DSC0157
DSC0170
DSC0169
DSC0208
DSC0207
DSC0206
DSC0205
DSC0203
DSC0202

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม