เทศบาลตำบลหนองพยอมได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ เพื่อแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 3) ของเทศบาลตำบลหนองพยอม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ประกาศ ตามไฟล์แนบ

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม