เทศบาลตำบลหนองพยอมได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ เพื่อแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 3) ของเทศบาลตำบลหนองพยอม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ประกาศ ตามไฟล์แนบ

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การท่องเที่ยวตำบลหนองพยอม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล